ტრანს ფონდი

ტრანსგენდერ თემს დღეს თქვენი დახმარება ჭირდება  

₾ 10

წევრი
იურიდიული კონსულტაცი
სოციალური დახმარება
სხვა სახის დახმარება

ჩვენს შესახებ

«ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი» არის საქართველოში ტრანსგენდერ ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია სათემო ორგანიზაცია რომელიც არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.

ორგანიზაციის მიზინებია:

) ტრანსგენდერ ქალთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა.

) ტრანსგენდერ ქალთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ფსიქოსოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება.

) დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ტრანსგენდერ ქალთა ხილვადობის გაზრდის ხელშეწყობა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა.

) სოციალური თავშესაფრების პროგრამების განხორციელება.

) ტრანსგენდერ ქალთა მიმართ არსებული დისკრიმინაციის გამოვლენა, შესწავლა და აღკვეთა

ზ) სექსუალური ორეინატაციის თუ გენდერული იდენტობის ან/და სქესის ნიშნით ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქვეყანაში ეფექტური ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა.

 

ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი არის წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი.

ჩვენი ორგანიზაციის კარი ღიაა ყველა ტრანსთემის წარმომადგენლისთვის და სიამოვნებით გიწვევთ ორგანიზაციის წევრობაში.
წევრობის განცხადების გაგზავნა

ჩვენი აქტივობა

ფრანქფურტის csd 2019

გერმანია.

ვერლინის CSD 2019

გერმანია

ნიუნბერგის csd 2019

გერმანია

ნიუნბერგის კონფერენცია

2018. გერმანია

Rose Hawkins

Art Director - Globex

ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრის პრეს-კონფერენცია

საქართველო

ჰამბურგის csd 2018

გერმანია

ბერლინის csd 2018

გერმანია

ტრანსგენდერ ქალთა პრეს-კონფერენცია

საქართველო

ნ. ტატიშვილის პრეს-კონფერენცია

საქართველო

ტრანსგენდერ ქალთა საორგანიზაციო შეხვედრა

საქართველო

ტრანსგენდერ ქალთა შეხვედრა

საქართველო

აქცია რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდგ

საქართველო

აქცია საპატრიარქოს პოლიტიკის წინააღმდეგ

საქართველო

სტრუქტურა

ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი როგორც არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი შედგება აღმასრულებელი დირექტორის სამეურვეო საბჭოს და წევრთა კომიტეტისგან.

ორგანიზაციის წარმომადგენლობითი, ხელმძღვანელობითი და მმართველობითი უფლებამოსილების მქონე პირია აღმასრულებელი დირექტორი ხოლო ორგანიზაციის უმაღლესი მმართველობითი უფლებამოსილება გააჩნია სამეურვეო საბჭოს.

აღმასრულებელი დირექტორისამეურვეო საბჭო

ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას დაფუძნების დღიდან 2017 წლის 25 აგვისტომდე იკავებდა  ნ. ტატიშვილი

2017 წლიდან დღემდე მოვალეობის შემსრულებელია ე. ზოიძე

აღმასრულებელი დირექტორი


ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამეურვეო საბჭოს შესახებ მონაცემების განახლება

აღმასრულებელი დირექტორისამეურვეო საბჭოწევრი

ა) უზრუნველყობს ორგანიზაციის საქმიანობის ორგანიზებას

ბ) წარმოადგენს ორგანიზაციას მესამე პირებთან ურთიერთობისას

გ) ახორციელებს ორგანიზაციის მართვა გამგებლობას 

დ) განიხილავს მოქალაქეთა განცხადებებს და იღებს შესაბამის ზომეaბს.

ე) სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად განკარგავს ორგანიზაციის ფინანსებს და ქონებას

ა) უზრუნველყობს ორგანიზაციის ხელმძღვვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კონტროლს

ბ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს აღმასრულებელ დირექტორს

გ) ახორციელებს ორგანიზაციის საქმიანობის რევიზიას 

დ) ამტკიცებს ორგანიზაციის ბიუჯეტს

ე) იღებს გადაწყვეტილებას ორგანიზაციის ლიკვიდაცია, რეორგანიზაციის შესახებ

ორგანიზაციის წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან.

ორგანიზაციის წევრი უფლებამოსილია:

ა) მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზაციის მართვაში წესდებით დადგენილი წესის შესაბამისად

ბ) წარადგინოს პროექტები დასამტკიცებლად

გ) მოითხოვოს ორგანიზაციის მხარდაჭერა და დახმარება სოციალურ, იურიდიულ, საგანმანათლებლო და სხვა პერსონალურ საკითხებთან დაკავშირებით 

დ) წარადგინოს საკუთარი კანდიდატურა ორგანიზაციაში ნებისმიერ თანამდებობაზე.

ე) ისარგებლოს ორგანიზაციის შინაგანაწესით და კანონმდებლობით დადგენილი სხვა უფლებებით

ვაკანსია:
ამ ეტაპზე ტრანსგენდერ ქალტა ცენტრში ვაკანსია არ არის გამოცხადებული

კონტაქტი

საქართველო ქ. თბილისი  0160 თ. იოსებიძის 69 

ტელ: 555 56 45 32

info@trans.org.ge

info@transgender.org.ge

[contact-form-7 id=”277″ title=”Contact form 1_copy”]