ვებ გვერდის მფლობელი

ვებგვერდის მფლობელი“ ამ პოლიტიკს დოკუმენტის მიზნებისთვის არის :

საფირმო სახელწოდებატრანსგენდერ ქალთა ცენტრი

სამართლებრივი ფორმა: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 430799923 

მისამართი:  თეთრიწყაროს რაიონი სოფელი ასურეთი

ტელ 555564532

ელ ფოსტა info@trans.org.ge ან /და  info@transgender.org.ge

ვებ გვერდი https://transgender.org.ge   ან და https://trans.org.ge(შემდგომში ტექსტში მოხსენიებული როგორც ვებგვერდი)

მარეგისტრირებელი ორგანო: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

რომელ ქვეყანაში ახორციელებს საქმიანობას და რომელ ქვეყანაში ფუნქციონირებს ვებ გვერდისაქართველო

© 2020.  ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი. ყველა უფლება დაცულია.

© 2020.  Center for Transgender Women . All rights reserved.