ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საქართველოში

ჩვენს შესახებ

«ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი» არის საქართველოში ტრანსგენდერ ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია სათემო ორგანიზაცია რომელიც არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.

ორგანიზაციის მიზინებია:

  • ა) ტრანსგენდერ ქალთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა.
  • ბ) ტრანსგენდერ ქალთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ფსიქო–სოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება.
  • გ) დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ტრანსგენდერ ქალთა ხილვადობის გაზრდის ხელშეწყობა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა.
  • დ) სოციალური თავშესაფრების პროგრამების განხორციელება.
  • ვ) ტრანსგენდერ ქალთა მიმართ არსებული დისკრიმინაციის გამოვლენა, შესწავლა და აღკვეთა.
  • ზ) სექსუალური ორეინატაციის თუ გენდერული იდენტობის ან/და სქესის ნიშნით ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქვეყანაში ეფექტური ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა.

ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი

info(at)trans.org.ge