ტრანს ფონდი

ტრანსგენდერ თემს დღეს თქვენი დახმარება ჭირდება  

₾ 10

წევრი
იურიდიული კონსულტაცი
სოციალური დახმარება
სხვა სახის დახმარება

Center for Transgender Women is the only non-governmental, non-commercial legal entity in Georgia which produces its activity directly for the purposes of protecting the rights and liberties of transgender women as well as improving their social life. Our organization makes free advocacy programs in Georgia. Members of the organization are Georgian resident transgender women, whose social and economic as well as living conditions are extremely impaired. Every day transgender women are under physical, psychological and political pressure, they are often victims of sexual violence. In Georgia, population of which is 2.5 million in total, 4 transgender women have been killed with hate-motivated crime during the last 2 years. As well, many facts of violence and injury against transgender women have been fixed. All above-mentioned relates to acute transphobic dependence being in the country, which gives sharp negative result in psychological state of broad masses of population. The only source of revenue for transgender women in Georgia is a minimum of subsistence gained as a sex worker, which enables them to satisfy elementary conditions of life.

Due to religion extremism in the country, state policy against transgender women demonstrates quite hard results and recurrences, which is certainly reflected in Georgian policy. Transgender women have no possibility in Georgia to enjoy and use general and vocational education system, which makes serious problem for further social adaptation and self-realization of transgender people. Average age of transgender women in Georgia is 25 and therefore their future presence mostly depends on their self-realization. Transgender people suffer from acute discrimination in receiving employment, healthcare and educational resources due to their gender orientation. Today, great number of transgender women lives in the streets. They have no houses. They are often left in the streets due to their gender identity, because dependence towards them includes transphobic approaches.

LGBT organizations operating in Georgia cannot solve the above-mentioned problems properly, whereas their resources are generally addressed to assistance of lesbian, gay and bisexual people, but transgender people are always left without any financial or other assistance. Just for it, transgender women have established non-entrepreneurial (non-commercial) legal entity in Georgia producing its activity to help and support transgender people only. Director of the organization is a well-known transgender human rights advocate.

ჩვენს შესახებ

«ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი» არის საქართველოში ტრანსგენდერ ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია სათემო ორგანიზაცია რომელიც არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.

ორგანიზაციის მიზინებია:

) ტრანსგენდერ ქალთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა.

) ტრანსგენდერ ქალთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ფსიქოსოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება.

) დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ტრანსგენდერ ქალთა ხილვადობის გაზრდის ხელშეწყობა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა.

) სოციალური თავშესაფრების პროგრამების განხორციელება.

) ტრანსგენდერ ქალთა მიმართ არსებული დისკრიმინაციის გამოვლენა, შესწავლა და აღკვეთა

ზ) სექსუალური ორეინატაციის თუ გენდერული იდენტობის ან/და სქესის ნიშნით ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქვეყანაში ეფექტური ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა.

 

ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი არის წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი.

ჩვენი ორგანიზაციის კარი ღიაა ყველა ტრანსთემის წარმომადგენლისთვის და სიამოვნებით გიწვევთ ორგანიზაციის წევრობაში.
წევრობის განცხადების გაგზავნა

ჩვენი აქტივობა

სტრუქტურა

ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი როგორც არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი შედგება აღმასრულებელი დირექტორის სამეურვეო საბჭოს და წევრთა კომიტეტისგან.

ორგანიზაციის წარმომადგენლობითი, ხელმძღვანელობითი და მმართველობითი უფლებამოსილების მქონე პირია აღმასრულებელი დირექტორი ხოლო ორგანიზაციის უმაღლესი მმართველობითი უფლებამოსილება გააჩნია სამეურვეო საბჭოს.

აღმასრულებელი დირექტორისამეურვეო საბჭო

ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას დაფუძნების დღიდან 2017 წლის 25 აგვისტომდე იკავებდა  ნ. ტატიშვილი

2017 წლიდან დღემდე მოვალეობის შემსრულებელია ე. ზოიძე

აღმასრულებელი დირექტორი


ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამეურვეო საბჭოს შესახებ მონაცემების განახლება

აღმასრულებელი დირექტორისამეურვეო საბჭოწევრი

ა) უზრუნველყობს ორგანიზაციის საქმიანობის ორგანიზებას

ბ) წარმოადგენს ორგანიზაციას მესამე პირებთან ურთიერთობისას

გ) ახორციელებს ორგანიზაციის მართვა გამგებლობას 

დ) განიხილავს მოქალაქეთა განცხადებებს და იღებს შესაბამის ზომეaბს.

ე) სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად განკარგავს ორგანიზაციის ფინანსებს და ქონებას

ა) უზრუნველყობს ორგანიზაციის ხელმძღვვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კონტროლს

ბ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს აღმასრულებელ დირექტორს

გ) ახორციელებს ორგანიზაციის საქმიანობის რევიზიას 

დ) ამტკიცებს ორგანიზაციის ბიუჯეტს

ე) იღებს გადაწყვეტილებას ორგანიზაციის ლიკვიდაცია, რეორგანიზაციის შესახებ

ორგანიზაციის წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან.

ორგანიზაციის წევრი უფლებამოსილია:

ა) მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზაციის მართვაში წესდებით დადგენილი წესის შესაბამისად

ბ) წარადგინოს პროექტები დასამტკიცებლად

გ) მოითხოვოს ორგანიზაციის მხარდაჭერა და დახმარება სოციალურ, იურიდიულ, საგანმანათლებლო და სხვა პერსონალურ საკითხებთან დაკავშირებით 

დ) წარადგინოს საკუთარი კანდიდატურა ორგანიზაციაში ნებისმიერ თანამდებობაზე.

ე) ისარგებლოს ორგანიზაციის შინაგანაწესით და კანონმდებლობით დადგენილი სხვა უფლებებით

ვაკანსია:
ამ ეტაპზე ტრანსგენდერ ქალტა ცენტრში ვაკანსია არ არის გამოცხადებული

კონტაქტი

საქართველო ქ. თბილისი  0160 თ. იოსებიძის 69 

ტელ: 555 56 45 32

info@trans.org.ge

info@transgender.org.ge